Soutien à la Grève des Femmes en Pologne – urgence !

Pendant qu’en France les « hussards noirs » de la République sont attaqués et assassinés, en Pologne les femmes se battent pour leurs droits contre « les hommes en noir » ! La marée des parapluies noirs à Varsovie en 2016, vous vous rappelez des protestations noires ? Les femmes sont attaquées de nouveau dans leurs droits, elles ont besoin de notre soutien.
Ici la cagnotte pour le Grève des Femmes Polonaises

Le 22 octobre le Tribunal Constitutionnel (illégalement assujetti au parti au pouvoir Droit et Justice-PIS) va statuer sur le caractère inconstitutionnel du droit à l’avortement dans le cas de malformation grave du fœtus. La Grève Nationale des Femmes annonce les actions de protestation du 19 au 22 octobre. Nous voulons contribuer à cette mobilisation et au formidable travail réalisé par les femmes polonaises qui se battent pour leurs droits, pour défendre la liberté et la démocratie en Pologne.
Á l’occasion du quatrième anniversaire du célèbre Lundi Noir, organisé par la Grève Nationale des Femmes le 3 octobre 2016, les femmes installent un bureau-club Parasolki (Les Parapluies) ouvert pour toutes et tous ceux qui partagent leurs combats. En 2016, ce lundi noir et pluvieux, les rues des villes polonaises ressemblaient à une forêt de parapluies noirs. D’où le nom donné au local, Parasolki (Les Parapluies), qui sera le siège de la Fondation la Grève Nationale des Femmes, de l’Institut pour la Protection des Droits Humains, du Centre d’Entraide (un lieu de consultation et de soutien dans les situations de crise) et offre une Zone Commune avec des salles de club, de conférence, de coworking ainsi qu’un atelier.
La Grève Nationale des Femmes est un mouvement social indépendant, composé de femmes en colère et d’hommes qui nous soutiennent – une initiative informelle et non partisane de femmes qui ont organisé la Grève nationale des femmes – Lundi noir 3 octobre 2016 dans plus de 200 villes en Pologne et à l’étranger. Les protestations noires ont amené t le parti au pouvoir à retirer le projet de loi d’une interdiction totale de l’avortement. Nous croyons que les femmes sont cette force qui peut arrêter la marche du populisme et du néofascisme dans le monde. Notre slogan : « La solidarité est notre arme”. (cf. ogolnopolskistrajkkobiet)
Le Tribunal Constitutionnel examinera une requête déposée par deux députés visant à déterminer si la cause embryopathologique, qualifié volontairement à tort d’eugénisme par les députés de droite et certains médias, est constitutionnelle. C’est actuellement l’un des trois cas où la loi autorise l’avortement. Appelée la loi de compromis, la loi de 1993 permet d’interrompre une grossesse dans trois cas : lorsqu’elle représente un danger pour la vie de la femme, lorsqu’elle résulte d’un acte interdit (viol ou inceste) et lorsque le fœtus présente des malformations graves, irréversibles ou mortelles. L’avortement est extremement limité en Pologne, la cause de malformation grave du fœtus constitue la grande majorité des cas d’avortement encore autorisés.
22 października polski Trybunal Konstytucyjny (opanowany w sposób nielegalny przez rządząca partie PIS) rozpatrzy wniosek o orzeczenie niekonstytucyjności prawa do aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu. Ogólnopolski Strajk Kobiet ogłasza akcje protestacyjne w dniach 19-22 października. Chcemy wesprzeć we Francji i w Europie te protesty i wspaniałą pracę polskich kobiet, które walczą o swoje prawa oraz o w obronie wolności i demokracji w Polsce.
Aby uczcić czwartą rocznicę słynnego Czarnego Poniedziałku 3 października 2016 r zorganizowanego przez Strajk Kobiet, otwierają one w Warszawie wlasny lokal Parasolki dla wszystkich tych którzy walczą o te same sprawy. W ów czarny poniedziałek padał deszcz, manifestacje z góry wyglądały jak las czarnych parasolek. W lokalu znajduje się siedziba Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, Instytut Ochrony Praw Człowieka, Poradnia Pomocy Wzajemnej (miejsce konsultacji i wsparcia w sytuacjach kryzysowych) oraz Strefa Wspólna z salami klubową, konferencyjną, coworkingową i warsztatownią.
Ogólnopolski Strajk Kobiet jest oddolnym, niezależnym ruchem społecznym wkurzonych kobiet i wspierających nas rozumnych mężczyzn – nieformalną, bezpartyjną inicjatywą kobiet, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 200 miastach w Polsce i za granicą. Czarne protesty OSK doprowadziły do wycofania się partii rządzącej z projektu całkowitego zakazu aborcji. Uważamy, że kobiety są siłą, która może powstrzymać marsz populizmu i neofaszyzmu przez świat. Naszym hasłem :„Solidarność naszą bronią”. (patrz ogolnopolskistrajkkobiet)
Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał wniosek o zbadanie, czy przesłanka embriopatologiczna, mylnie i z premedytacją nazywana przez prawicowych posłów i posłanki oraz media « eugeniczną », jest zgodna z konstytucją. Chodzi o jeden z trzech przypadków, kiedy ustawa dopuszcza aborcję. Zwana « kompromisem aborcyjnym » ustawa z 1993 roku dopuszcza terminację ciąży w trzech przypadkach: kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety, kiedy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałtu lub kazirodztwa) oraz kiedy płód ma poważne, nieodwracalne lub letalne wady. Prawo do aborcji jest w Polsce maksymalnie ograniczone i przypadek poważnego uszkodzenia płodu stanowi zdecydowaną większość wykonywanych zabiegów.
Lien pour la cagnotte
https://www.leetchi.com/…/contribution-addp-a-parasolki…